12. slovenski kongres o cestah in prometu

Spoštovane kolegice in kolegi, dragi gostje!

Tudi tokratno srečanje slovenskih in mnogih tujih strokovnjakov, ki delujejo na področju prometne infrastrukture, prometa in logistike, bo potekalo v Portorožu, v kongresnem centru Grand hotela Bernardin.

DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki skupaj z ostalimi soorganizatorji organizira tradicionalno bienalno srečanje slovenskih in mnogih tujih strokovnjakov, ki delujejo na področju prometne infrastrukture, prometa in logistike – 12. slovenski kongres o cestah in prometu, ki bo 22. in 23. aprila 2015 v prijetnem okolju kongresnega centra Grand hotela Bernardin v Portorožu. Naša velika želja je, da bi na tem kongresu kljub kriznim časom, v katerih se nahajamo, pokazali dosežke, ki jih je slovenska stroka v vlogi načrtovalcev, projektantov, izvajalcev del, nadzornikov in upravljalcev prometne infrastrukture, dosegla v preteklih letih in istočasno nakazali rešitve, ki bodo pomagale poiskati izhod iz globoke krize, v katero smo zašli.
Med številnimi dosedanjimi udeleženci nacionalnih kongresov je bila glasno izražena želja, da kongres mora biti, da nas samo trdo in zavzeto skupno delo, sodelovanje na vseh področjih, aktivna izmenjava mnenj in idej, lahko in mora potegniti iz težav, v katerih smo se znašli kot stroka in družba v celoti. Da smo na pravi poti, kaže veliko število predhodnih prijav, kjer je preko 120 avtorjev pokazalo željo in interes predstaviti svoje referate.

Mnoge med temami se dotikajo aktualnih problemov v zvezi s trenutnim nič kaj zavidljivim stanjem in nujnim prihodnjim razvojem vseh segmentov slovenske prometne infrastrukture. Najbolj izpostavljena sta seveda modernizacija in posodobitev slovenskih železnic vključno z izgradnjo drugega tira in pa seveda izmikajoča se izgradnja tretje razvojne osi na področju državnega cestnega omrežja.

Zato vabimo vse, ki sodelujete pri procesih načrtovanja, izgradnje, vzdrževanja in upravljanja s prometno infrastrukturo, uporabnike, predstavnike civilnih združenj in vse, ki na različne načine odločate in vplivate na prihodnost in razvoj vseh segmentov prometne infrastrukture in prometa v Sloveniji, da se v polnem številu udeležite 12. slovenskega kongresa o cestah in prometu.
Slovensko gradbeništvo je lahko in mora biti ponosno na realizacijo velikih projektov in tehnološke dosežke v preteklosti. Dobili smo številna priznanja o visoki razvitosti naše stroke iz tujine in skrajni čas je, da začnemo te dosežke ceniti tudi sami. Kongres je enkratna priložnost za predstavitve naših uspešno zaključenih projektov, izmenjavo informacij, seznanitev z novimi tehnologijami in doktrinami, uspešnimi modeli iz tujine in izmenjavo mnenj in idej.

Kot na vseh preteklih smo tudi na 12. kongres povabili naše sodelavce in prijatelje iz sorodnih strokovnih društev in združenj iz sosednjih in drugih držav, s katerimi imamo razvite dolgoletne in trajne prijateljske vezi.

Zaradi akutnega pomanjkanja denarja se kaže vedno hitrejše propadanje obstoječega cestnega omrežja, opazen pa je tudi izrazit zastoj pri modernizaciji in širitvi cestnega omrežja. Velik poudarek bo zato dan novim trajnim in stabilnim modelom financiranja in zagotavljanja denarnih sredstev.

Tudi 12. slovenski kongres o cestah in prometu bomo pričeli z vabljenimi uvodnimi predavanji, v katerih bodo predstavljene izpostavljene teme, vezane na aktualno situacijo v Republiki Sloveniji: kako zagotoviti zadostne in trajne finančne vire, priprava dolgoročne strategije razvoja prometne infrastrukture v Sloveniji, ohranitev in nadaljnji razvoj slovenske gradbene stroke in vprašanje logistike kot pomembne gospodarske dejavnosti države na stičišču prometnih koridorjev.

Po zaključenih uvodnih predavanjih v dopoldanskem času bo sledila okrogla miza z naslovom Promet kot logi(sti)čno gibalo družbenega razvoja, ki bo poskusila odgovoriti na nekatera aktualna vprašanja in vlogo Slovenije kot države na stičišču pomembnih evropskih prometnih koridorjev in njenih dolgoročnih usmeritev na področju prometa in celotne prometne infrastrukture v smislu trajnostnega razvoja.

Nadaljevanje programa kongresa bo potekalo v okviru tematskih sklopov in strokovno tehničnih sekcij, kjer bomo obravnavali aktualne teme, vezane na ohranjanje, gospodarjenje in upravljanje s prometnicami, predstavitev novih tehnologij s poudarkom na trajnostnem pristopu z uporabo reciklažnih postopkov in sekundarnih, oziroma alternativnih materialov in surovin.
V okviru dela sekcij bo tudi posebna predstavitev delovanja slovenskega komiteja PIARC in njegovih strokovnih odborov.
Tudi tokrat bodo lahko podjetja in posamezniki predstavili na razstavnih prostorih svoje proizvodne programe in izdelke, s katerimi bi se želeli vključiti v realizacijo cestnih in drugih projektov na področju izgradnje in vzdrževanja prometne infrastrukture.

Podrobnejši program kongresa bo predstavljen na spletni strani DRC v mesecu marcu, končni pa v 3. obvestilu 17. aprila 2015.

Zato vabljeni in nasvidenje v Portorožu!

doc. dr. Peter Lipar
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Zvonimir Britovšek
Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije

 
1. OBVESTILO
thumbnail of 12-SKoCP-1-obvestilo
2. OBVESTILO
thumbnail of 12-SKoCP-2-obvestilo
 

GALERIJA

Paket vseh slik z dogodka lahko dobite TUKAJ.

 

SPONZORJI

GENERALNI SPONZORJI

GLAVNI SPONZORJI

OSTALI SPONZORJI

This entry was posted in Archive - congress. Bookmark the permalink.