10. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU

Portorož, 20. do 22. oktobra 2010

Vabilo udeležencem kongresa

Spoštovane kolegice in kolegi, simpatizerji družbe DRC!

Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije prireja oktobra 2010 jubilejni 10. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU, tudi tokrat v kongresnem centru Grand hotela Bernardin v Portorožu.

Prvi nacionalni kongres o cestah je bil organiziran na Bledu 21. in 22. oktobra leta 1992. Pred tem je družba organizirala veliko srečanje cestnih strokovnjakov »Cestarske dneve 91«, ki so se kasneje kot bienalna, odmevna in množična strokovna srečanja ponovila še v letih 1993, 1995 in 1997. Cestarski dnevi so bili prvotno namenjeni izobraževanju udeležencev, tematsko pa usmerjeni predvsem na vzdrževanje cestnega omrežja. Kongresi, ki so sledili, zavedajoč se napovedanih investicij v cestno infrastrukturo, pa so težili k obravnavi cestnih programov in k vzpodbujanju visoko strokovnih, tudi znanstvenih del ter ne nazadnje k vzpodbujanju razvoja in pregledu razvitosti slovenske cestnoprometne stroke.

Leta 1993 je bil prvič pred strokovno javnostjo predstavljen Nacionalni program izgradnje avtocest. Kasneje so bili programi za avtoceste in glavne ter regionalne ceste vedno deležni osrednje pozornosti na uvodnih delih kongresov. V zadnjih letih je bila vse večja pozornost posvečena tudi načrtovanju razvoja železniške infrastrukture, občasno pa tudi drugim prometnim dejavnostim.

Kongrese so spremljale številne aktualne obravnave in strokovne pobude, od katerih so mnoge uresničene. Spomnimo se obravnav državne prometne politike, kritičnih presoj stroškov gradnje, gospodarjenja s cestami, pomena avtocestnega križa za urbani prostor, združevanja umetnosti in gradnje prometnic, vzpodbujanja potreb po arhitekturnem oblikovanju premostitvenih objektov, obravnav o kakovosti gradnje in vzdrževanja, o financiranju cestne infrastrukture, o upravljanju s cestami in organiziranosti cestnega gospodarstva, o tehničnih predpisih in še mnogih drugih izzivih.

Jubilejni kongres v letu 2010 skoraj sovpada z zaključkom gradnje avtocestnega križa in predvsem z uresničitvijo osnovnega nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Prav gotovo je pospešena gradnja avtocest pomembno vplivala na razvoj stroke, zato bomo temu dejstvu na jubilejnem kongresu posvetili primerno pozornost. Ob tem naj še omenimo, da bo praktično v času kongresa, natančno pa februarja 2011, družba DRC dopolnila 20. leto svojega delovanja.

Devetih dosedanjih nacionalnih kongresov se je udeležilo približno 6700 domačih in tujih strokovnjakov. Razen zadnjega so vsi potekali pod pokroviteljstvom Ministrstva za promet RS, vsi pa tudi pod častnim pokroviteljstvom svetovne cestne federacije IRF, International Road Federation. Predstavljenih je bilo 915 strokovnih prispevkov, znanstvenih del, programov in poročil,delo približno 1300 avtorjev. Organizacijo kongresov so finančno podpirale mnoge družbe in inštitucije.

Znanje, izobrazba in strokovni dosežki inženirjev, zdravnikov, sodnikov, pravnikov in drugih strok so v zadnjem času dostikrat izpostavljeni nestrokovnim ocenam politike in na žalost tudi medijev, kar se v najširši javnosti neupravičeno odraža v posplošenem negativnem mnenju o domačem strokovnem delu.Po drugi strani je čutiti nezadostno medsebojno povezanost tako cestnih in prometnih strokovnjakov kot mnogokrat tudi odsotnost povezanosti z drugimi strokami, celo apatičnost in nerazumevanje možnih posledic, ki jih lahko povzroči takšno stanje. Zato naj 10. kongres prispeva k uspešnejšemu multidisciplinarnemu sodelovanju različnih strok in odločnejši drži pri uveljavljanju slovenske »cestne« stroke pred javnostjo.

Spoštovani avtorji prispevkov, organizatorji jubilejnega cestnega kongresa vas vabimo, da na prireditvi predstavite svoje ustvarjalno delo, da na ta način prispevate k promociji odličnosti slovenske cestne in prometne stroke in da z aktivnim sodelovanjem potrdite velike strokovne dosežke pri načrtovanju, gradnji in ohranjanju prometnic v polpreteklem obdobju.

Razpisane teme 10. kongresa sledijo dosedanji tradiciji, da morajo biti odprte možnosti sodelovanja za vsa strokovna področja. Zato povabite svoje sodelavce in prijatelje, tudi iz tujine, mlajše kolege in poslovne partnerje, da se odzovejo vabilu in pripravijo za kongres čim več kakovostnih prispevkov.

Prepričani smo, da bo tudi 10. kongres, ki je pred nami, v ponos naši stroki in pomemben korak za nadaljnji razvoj znanja na področju številnih strok v prometnih dejavnostih.

Zato vabljeni k sodelovanju in nasvidenje na praznovanju v Portorožu!

Matija Vilhar, univ.dipl.inž.kem.
Predsednik Organizacijskega odbora

Saša Skulj, univ.dipl.inž.grad.
Direktor družbe DRC

This entry was posted in Archive - congress. Bookmark the permalink.