8. slovenski kongres o cestah in prometu

Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji!

Sodelavci družbe DRC, Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, vas prisrčno vabimo na 8. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU. Kongres bo po tradiciji potekal v Portorožu, v kongresnem centru Grand Hotela Emona. Naš skupni 8. kongres bo potekal v letu, v katerem bo DRC zaokrožila 15. obletnico svojega delovanja. Z osmimi »cestarskimi« kongresi in več kot petdesetimi drugimi strokovnimi srečanji, ki jih je v teh letih izpeljala, je DRC skušala tvorno spremljati in s kritično razpravo usmerjati razvoj ter raziskave s področja cest in prometa v Sloveniji.

Pred nami so novi izzivi. Čas je, da storimo korak naprej in naše delovanje in znanje razširimo v evropski prostor. V času od 29. do 31. maja 2006 smo s tem ciljem gostili 13. Evropsko podonavsko konferenco zageotehniko z naslovom: Active Geotechnical Design in Infrastructure Development – Dejavno geotehniško projektiranje pri razvijanju infrastrukture. Tehnični del organizacije konference, ki je potekala pod strokovnim pokroviteljstvom svetovnega združenja za geotehniko ISSMGE in mednarodnega združenja za geosintetike IGS, je prevzela DRC skupaj s Slovenskim geotehniškim društvom (http://www.danube-conference2006.si/).

DRC je v sodelovanju z Zavodom z gradbeništvo Slovenije in družbo DDC svetovanje inženiring d.o.o. uspešno kandidirala in pridobila organizacijo 2. Evropske konference o raziskavah na področju cest in prometa: TRA – Transport Research Arena 2008 – The second European Road Transport Research Conference, Europe 2008. Nad vsebino konference, katere glavni cilji so integracija, prenos in uporaba evropskih raziskovalnih dosežkov na področju cest in transporta, bedita organizaciji CEDR – Conference of European Directors of Roads in ERTRAC – European Road Transport Research Advisory Council, obe v sodelovanju z organi Evropske komisije. Ertracova vizija razvoja cestnega transporta do leta 2020 je opredeljena v strateškem razvojnem programu Strategic Research Agenda, razdeljenem na štiri razvojne stebre:

• Okolje, energija in viri – Environment, Energy&Resurces
• Varnost in zaščita – Safety&Security
• Mobilnost, transport in infrastruktura – Mobility, Transport&Infrastructure
• Oblikovanje, proizvodnja in sistemi – Design, Production& Systems

8. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU bo tako vpet med dva dogodka mednarodnih razsežnosti, ki sta oziroma bosta prispevala k promociji Slovenije in slovenskih znanj s področja cest in prometa. Programski in Organizacijski odbor 8. kongresa želita najnovejše strateške usmeritve približati slovenskim strokovnjakom in jih spodbuditi, da bi se čim hitreje vključili v nove evropske razvojne tokove. To izjemno priložnost bi morali izkoristiti in se z izkušnjami in novimi znanji pripraviti za aktivno udeležbo na 2. evropski konferenci TRA leta 2008 v Sloveniji. Ne pozabimo, leto 2008 je tudi leto, v katerem bo Slovenija prevzela predsedovanje EU.

Seveda pa ostaja 8. kongres predvsem slovenski nacionalni kongres. V zadnjih dveh letih smo dogradili pomembne avtocestne odseke in pridobili strokovne nove izkušnje. Varnost, varovanje okolja, nova znanja iz predorogradnje, obvladovanje naravno pogojenih dejavnikov tveganja, varovanje naravne in kulturne dediščine, načrtovanje in vzdrževanje prometnic, novi materiali, informacijski sistemi in baze podatkov, kot tudi razvoj železniške in pomorske infrastrukture ostajajo teme, ki bodo vselej odprte in privlačne za investitorje, strokovno in širšo javnost.

Vabimo vas, da se dejavno vključite v delo 8. SLOVENSKEGA KONGRESA O CESTAH IN PROMETU in morda prav vi odprete nove poglede, na katere pri pripravljanju vodilnih tem kongresa nismo bili pozorni. Družba DRC bo, kot vselej doslej, k sodelovanju povabila tudi ugledne tuje strokovnjake, s katerimi boste lahko izmenjali izkušnje in mnenja na uradnem in na neuradnem delu kongresa.

Kongres bo tudi tokrat nudil gospodarskim podjetjem in drugim organizacijam možnost sponzoriranja in zakupa razstavnih prostorov, na katerih bodo lahko predstavili svoje storitve, proizvode in programe, s katerimi bi želeli sodelovati pri realizaciji cestnih in drugih programov na področju prometne infrastrukture.

Ne bomo pozabili tudi na vedno atraktivni družabni del srečanja, saj bo srečanje priložnost ne samo za poslovne stike, nova poznanstva in izmenjavo informacij, temveč tudi za sprostitev in zabavo.

Tako kot v življenju posameznika, je tudi v delovanju DRC petnajsta obletnica pomembna prelomnica. Želimo si, da bi jo lahko na 8. cestarskem kongresu in v vaši družbi uspešno proslavili in jo ohranili v spominu po kakovostnih prispevkih in rekordni udeležbi.

Zato vabljeni in nasvidenje v Portorožu!

mag. Ana Petkovšek, univ.dipl.inž.geol.
Predsednica Programskega odbora

Matija Vilhar, univ.dipl.inž.kem.
Predsednik Organizacijskega odbora

Saša Skulj, univ.dipl.inž.grad.
Direktor družbe DRC

This entry was posted in Arhiv - slovenski kongres o cestah in prometu. Bookmark the permalink.