Domov

DRC

Združenje za promet in prometno infrastrukturo Slovenije

DRC

Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije d.o.o.


Vzpodbujata razvoj, uveljavljanje in sodelovanje različnih strok na področju prometa in prometne infrastrukture

Izdajata strokovno literaturo in organizirata strokovna srečanja in izobraževanja na tem področju

Usklajujeta delo slovenskih društev in prometnih strokovnjakov na področju prometa in prometne infrastrukture in družbenikov družbe DRC d.o.o.

Sodelujeta z NK PIARC in IRF – International Road Federation

O družbi

DRC, Družbo za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije d.o.o. sta leta 1991 ustanovili Društvo za ceste Ljubljana in Društvo za ceste severovzhodne Slovenije s sedežem v Mariboru. Kasneje so se gospodarski organizaciji priključila še Društvo za ceste Primorske, Društvo za ceste Dolenjske in Združenje asfalterjev Slovenije.

Družba je bila ustanovljena po vzoru podobnih družb v sosednji Avstriji in Nemčiji. Od tod tudi nenavadno ime družbe, ki izhaja iz prevoda nazivov družbe v Avstriji »Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen«. Med najpomembnejšimi dejavnostmi avstrijske in nemške organizacije strokovnjakov je bila priprava, izdaja in distribucija smernic in drugih tehničnih specifikacij za področje cest. Gre za tehnično regulativo, ki dopolnjuje ali začasno nadomešča še ne uveljavljene evropske standarde, direktive in druge tehnične predpise.

Tudi za slovensko družbo DRC je bilo načrtovano, da prevzame organizacijo priprave Tehničnih specifikacij za javne ceste (TSC), ki jih je določal novi zakon o javnih cestah, vendar pa je pripravo TSC predpisov kasneje prevzela Direkcija RS za ceste.

Pogodba o ustanovitvi družbe DRC opredeljuje dejavnosti, ki so po vsebini primerljive dejavnostim, kot jih izvajajo zveze strokovnih društev. Vendar so ustanovitelji družbe DRC načrtovali Ker so aktivnosti DRC, po odgovornosti in finančnih sredstvih presegale običajen obseg dejavnosti društev ali zvez je bilo odločeno, da se ustanovi gospodarska organizacija kot družba z omejeno odgovornostjo. Nadzor in usmerjanje dela družbe izvaja skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki petih društev – družbenikov družbe DRC ki nadzira in potrjuje poslovne odločitve uprave in skrbi za zakonitost delovanja družbe in petčlanski Programski svet, ki pomaga direktorju družbe pri pripravi in sprejemanju programskih izhodišč in strokovni usmeritvi delovanja družbe.

Družba zastopa interese slovenskih društev za področje cest, prometa in prometne infrastrukture doma in v tujini. Organizira po obsegu in vsebini različna strokovna srečanja ter izobraževanja, ki se jih je od ustanovitve družbe udeležilo več kot 19.500 domačih in tujih strokovnjakov. Več kot 4000 avtorjev je na teh srečanjih obravnavalo preko 2600 strokovnih del.
Med velikimi strokovnimi srečanji, ki jih je v času svojega delovanja organizirala družba DRC, velja omeniti cestarske dneve v letih 1991, 1993, 1995 in 1997, trinajst bienalnih Slovenskih kongresov o cestah in prometu, mednarodno XIII. Podonavsko konferenco geotehnikov in evropsko konferenco TRA – Transport Research Arena 2008.
Družba je izdajatelj strokovne literature: zbornikov referatov, smernic in učbenikov, strokovnih knjig, monografij in različnih brošur bodisi na strokovnih srečanjih ali ob drugih priložnostih.

Družba DRC je članica in aktivno sodeluje v svetovni IRF, International Road Federation, ki ima programsko izobraževalne centre v Ženevi, Bruslju in Washingtonu. Je članica PIARC, World Road Association in sodeluje z sorodnimi strokovnimi organizacijami iz sosednjih in drugih evropskih držav.
Običajno na velikih strokovnih srečanji podeljuje družba različna priznanja najboljšim domačim in tujim strokovnjakom, bodisi za življenjsko delo ali za izstopajoče strokovne dosežke.

Družba načrtuje razširiti krog sodelujočih civilnih združenj z različnimi strokovnimi dejavnostmi s ciljem dograjevati strokovno raven delovanja, z uveljavljanjem interdisciplinarnega pristopa in z večanjem ugleda aktivnih med seboj povezanih strok, ki delujejo na področju cestne in druge prometne infrastrukture.