Kongres

DATUM:10. do 12. februar 2021
LOKACIJA:Kongresni center Grand hotela Bernardin, Portorož

VOŠČILO

Srečno pot v 2019!
Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije se vam iskreno zahvaljuje za uspešno sodelovanje v letu 2018 in vam želi prijetne praznike ter vse dobro in srečno na poti v 2019! Vaš DRC!

ZA AVTORJE

ZA UDELEŽENCE

ZA SPONZORJE

ZA RAZSTAVLJALCE

Spoštovane kolegice in kolegi, sodelavci in podporniki delovanja civilnih združenj!

Prisrčno vabljeni na 15. slovenski kongres o prometu in prometni infrastrukturi, ki bo potekal od 10. do 12. februarja 2021 v prijetnem okolju kongresnega centra Grand hotela Bernardin v Portorožu. 

DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, s soorganizatorji organizira tradicionalno bienalno srečanje slovenskih in tujih strokovnjakov, ki delujejo na področju prometne infrastrukture, prometa in logistike. Želja organizatorjev je, da bi na tem kongresu, po kriznem obdobju, ki se je pričelo pred skoraj desetimi leti in doživelo svoje dno v letih 2011 in 2012 s propadom velikega dela slovenske gradbene operative in zmanjšano sposobnostjo celotne gradbene stroke in dejavnosti, zastavili nove razvojne paradigme, s katerimi bi omogočili trajnostni razvoj stroke in dejavnosti ter se laže prilagajali podobnim gospodarskim in družbenim nihanjem.

Želimo torej predstaviti izkušnje in tehnične dosežke, ki jih je slovenska stroka v vlogi načrtovalcev, projektantov, izvajalcev del, nadzornikov, upravljavcev ter razvijalcev in raziskovalcev prometne infrastrukture dosegla v preteklih letih. Kongres bo nova priložnost za izmenjavo mnenj in idej med stroko, politiko in gospodarstvom. Samo s skupnim delom in vzajemnim konstruktivnim pristopom bomo ustvarili pogoje za stabilno rast gradbeništva kot pomembne gospodarske dejavnosti, ki s svojimi multiplikativnimi učinki močno vpliva na razvoj celotne državne ekonomije.

Rast slovenskega in svetovnega gospodarstva zahteva bolj učinkovito uporabo in širitev prometnih povezav. Sočasno so klimatske spremembe in posledični ekstremni vremenski pojavi realnost, ki se ji morata gradbena in prometna stroka prilagoditi, če želimo uporabnikom zagotoviti učinkovito in okolju prijazno mobilnost. Zato mora biti sodobna infrastruktura trajna in prilagojena novim izzivom. Prvi izmed teh je izboljšati učinkovitost obstoječega transportne-U, MORJE – CELINA ga sistema. S stalno nekaj odstotno letno rastjo tovornega prometa je, poleg načrtovanih novogradenj, nujno potrebno izboljšati izrabo obstoječe infrastrukture ter povečati obseg več-modalnega transporta.

Z veliko hitrostjo prihajajo elektro-mobilnost in avtonomni sistemi vožnje, ki bodo narekovali razvoj informacijsko usmerjene družbe. Predpogoj za njihovo uspešno implementacijo je ustrezna infrastruktura. In ne nazadnje, tudi na področje gradbeništva je potrebno vpeljati principe krožnega gospodarstva.

Naštete teme se dotikajo aktualnih problemov v zvezi s stanjem in nujnim razvojem vseh segmentov slovenske prometne infrastrukture. Modernizacija in posodobitev slovenskih železnic intenzivno poteka, močno smo se približali dolgo načrtovani izgradnji drugega tira. Vse bližje je dolgo izmikajoča se izgradnja tretje razvojne osi v sklopu državnega cestnega omrežja. Po večletnem zastoju se cestna infrastruktura pospešeno obnavlja.

Zato vabimo vse, ki sodelujete pri procesih načrtovanja, izgradnje, vzdrževanja in upravljanja s prometno infrastrukturo, uporabnike, predstavnike civilnih združenj in vse, ki na različne načine odločate in vplivate na prihodnost in razvoj vseh segmentov prometne infrastrukture in prometa v Sloveniji, da se ponovno v polnem številu udeležite 14. slovenskega kongresa o prometu in prometni infrastrukturi in aktivno sodelujete s svojimi strokovnimi prispevki.

Slovensko gradbeništvo je lahko in mora biti ponosno na tehnološke dosežke in realizacijo velikih projektov v bližnji preteklosti. Dobili smo številna priznanja o visoki razvitosti naše stroke iz tujine in čas je, da začnemo te dosežke ceniti tudi sami. Kongres je enkratna priložnost za predstavitev uspešno zaključenih projektov, izmenjavo informacij, seznanitev z novimi tehnologijami in doktrinami, uspešnimi praksami iz tujine ter izmenjavo mnenj in idej.

Kot na pretekle kongrese, tudi na 14. Kongres vabimo sodelavce in prijatelje iz sorodnih strokovnih društev in združenj iz sosednjih in drugih držav, s katerimi imamo razvite dolgoletne in trajne prijateljske vezi. Med vabljenimi uvodnimi predavanji v prvem dnevu kongresa posebej izpostavljamo naslednje teme:

Elektro-mobilnost in avtonomna vožnja

– Tanja Mohorič, direktorica Avtomobilskega grozda Slovenije

Sodobne prakse načrtovanja in upravljanja z mostovi

– Kiyohiro Imai, Japonska, predsedujoči tehničnega komiteja ‘D.3 Mostovi’ mednarodnega cestnega združenja PIARC

Evropsko leto gradbenih inženirjev

– Evropski svet gradbenih inženirjev

(ECCE) je razglasil leto 2018 za evropsko leto gradbenih inženirjev z namenom poudariti njihovo vlogo pri zagotavljanju rasti življenjskega standarda v družbi, dvigniti družbeni ugled gradbenega inženirja v Evropskih državah in poudariti ključno vlogo gradbenih inženirjev pri soočanju z izzivi, s katerimi se bo družba soočila v prihodnosti. Organizatorji še posebej naslavljamo sponzorje in razstavljavce, da nas z razumevanjem podprejo. Le s skupnimi močmi bomo slovenski prometni in gradbeni stroki dali nov zagon.

Vabljeni k sodelovanju in nasvidenje v Portorožu!

 

Aleš Žnidarič
Predsednik Programskega odbora 14. kongresa

Samo Peter Medved
Predsednik DRC- Združenje za promet in prometno infrastrukturo Slovenije v ustanavljanju

Evstahij Drmota, dipl.ekon.
Direktor DRC

Delavnica je namenjena predstavitvi rezultatov projekta RAGTIME, izmenjavi mnenj med deležniki glede stanja upravljanja s transportno infrastrukturo v Sloveniji in definiranju potreb za dosego bolj učinkovitega upravljanja.

Projekt RAGTIME (Risk based approaches for assets intergrity multimodal transport infrastructure management) je projekt H2020 (2016-2019), v katerem sodeluje 14 partnerjev iz EU in Švice. Iz Slovenije v njem sodelujemo Zavod za gradbeništvo Slovenije in Slovenske železnice – Infrastruktura. Cilj projekta je razvoj orodja (platforme) za napredno upravljanje transportne infrastrukture. Vključen je cel življenjski cikel infrastrukture, različni uporabniki ter vse štiri vrste transportne infrastrukture (ceste, železnice, pristanišča in letališča). Za potrebe razvoja platforme so se definirali ključni kazalniki stanja infrastrukture (KPI) za vsa transportna področja. Razvita platforma bo vključevala informacijski model infrastrukture, njen dinamičen monitoring in analizo tveganj za učinkovito sprejemanje upravljavskih odločitev.  Njena uporabnost bo preverjena na treh realnih infrastrukturnih projektih, od katerih je eden v Sloveniji.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku s posameznimi predstavitvami v slovenščini.

MEDIJSKI PARTNER

PARTNER

POKROVITELJ

SPONZORJI 14. kongresa

GENERALNI SPONZOR

ZLATI SPONZORJI

SREBRNI SPONZORJI

BRONASTI SPONZORJI

OSTALI SPONZORJI